Категории каталога

Мои файлы [50]

Форма входа

Гостей: 1
Користувачів: 0


Субота, 29.04.2017, 08:39
Приветствую Вас Гість | RSS
Педагогіка-це твоє!
Главная | Регистрация | Вход
Матеріали конференції


Главная » Файлы » Мои файлы

СТАНОВЛЕННЯ АКСІОСФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
[ ] 22.05.2013, 18:18

Cеверіна Тетяна

СТАНОВЛЕННЯ АКСІОСФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 Постановка проблеми в загальному вигляді... На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки проблема формування ціннісно-смислової сфери майбутнього вчителя має важливе наукове, освітнє та суспільне  значення. Нові соціально-економічні умови зумовлюють зміну стереотипів побудови професійної кар’єри та професійного становлення, вимагають від молоді таких якостей, як готовність до ризику і особиста відповідальність за вчинки, уміння швидко пристосовуватися до економічної кон’юнктури, здатність до самовдосконалення. Освіта стає преферентною сферою розвитку суспільства та відіграє провідну роль у формуванні гуманістичної аксіосфери соціуму.

У такому контексті необхідність наукових досліджень проблеми формування ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього педагога зумовлена сучасним соціальним замовленням, у якому вчитель постає транслятором цінностей та ініціатором ціннісно-мотиваційного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу.

  Актуальність проблеми формування аксіосфери майбутнього фахівця посилюється також невизначеністю, у якій функціонує нині вища школа України: випускника потрібно підготувати до професійного життя, умови і якість якого швидко змінюються. Останнє зумовлює необхідність перегляду теоретичних і методичних засад освітньої системи вищого педагогічного навчального закладу, особливо на етапі переходу від традиційної моделі засвоєння знань до аксіоцентричної моделі професійного саморозвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ціннісно-смислова сфера особистості, як складна ієрархічна динамічна структура, стала предметом досліджень О. Асмолова,  О. Бондаренка, М. Боришевського, Б. Братуся, М. Кагана, З. Карпенко, Д. Леонтьєва, В. Москаленко, К. Роджерса, М. Рокича, М. Савчина, А. Сєрого, В. Франкла,  В. Чудновського, Ш. Шварца, В. Ядова, В. Яницького та ін.).

Певний науковий інтерес становили студії сучасних вітчизняних та зарубіжних учених, присвячені аналізу динаміки розвитку ціннісно-смислової сфери майбутнього фахівця (Т. Вілюжаніна В. Крижко, О. Мешко, Ю. Пелех, Г. Радчук, Н. Ткачова, А. Хуторськой та ін.).

Не дивлячись на зростання інтересу до проблеми розвитку аксіосфери особистості, в психолого-педагогічній науці ще немає єдиної точки зору стосовно механізмів і факторів розвитку та функціонування цієї сфери.

Крім того, можна стверджувати про існування суперечностей між наявними соціальними умовами, які висувають нові вимоги до особистісно-професійного розвитку, і недостатнім вивченням чинників та умов розвитку ціннісно-смислової сфери особистості студента у процесі здобуття вищої освіти:

- між визнанням важливості модернізації системи підготовки майбутніх педагогів та нерозробленістю цілісного підходу до її реалізації, що мав би аксіопедагогічну основу;

- між об’єктивною потребою у педагогові з високими ціннісними орієнтирами його культурологічної сфери і недостатнім її розвитком у випускників вищих педагогічних навчальних закладів.

Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування зовнішніх факторів впливу на формування аксіосфери майбутнього педагога в процесі його професійного становлення у вищому педагогічному навчальному закладі.       

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах особистісно орієнтованої освіти вплив особистості педагога як джерела інформації знижується. Важливого значення набуває внутрішній зміст особистості вчителя як носія ціннісних орієнтацій. Індивідуальність майбутнього фахівця перетворюється на найважливішу цінність і значущий компонент власне змісту освіти. Тому, здійснюючи особистісно орієнтований підхід, сучасний учитель повинен підніматися до рівня його осмислення і внутрішнього прийняття, а не лише володіти відповідними знаннями і технологіями. На перший план виходять ті прояви особистості педагога, що пов’язані з реалізацією його базових екзистенційних, ціннісно-смислових аспектів професійного буття.

Таким чином, одним із важливих завдань професійної підготовки майбутнього педагога постає формування його ціннісно-смислової сфери як «…центру професійно-особистісної саморегуляції на основі вільного, ціннісно орієнтованого вибору, що забезпечує дійсну професійно-особистісну самореалізацію, свободу його професійно-особистісного самопрояву» [1, с. 92].

Смислова сфера особистості, на думку Т. Вілюжаніної, є «…особливим чином організованою сукупністю смисловим структур і зв’язків між ними, що забезпечує смислову регуляцію життєдіяльності суб’єкта»  [2, с. 43].

У свою чергу, за В. Крижко, ціннісно-смислова сфера (аксіосфера) особистості – це «унікальне духовне утворення, яке включає ціннісні орієнтації, що забезпечують самозбереження людини в просторі і в часі» [3, с. 198].

Як відомо, ціннісно-смислова сфера особистості формується у професійній діяльності індивіда і є взаємодетермінованим процесом. З одного боку, під час навчання у виші ставлення до професійного середовища складається на основі системи особистісних смислів людини, усвідомлювана частина якої існує у вигляді цінностей і ціннісних орієнтацій. З іншого боку, на систему ціннісно-смислових орієнтацій особистості впливає професійна діяльність. Провідну роль у розвитку цих взаємозумовлених процесів особистісного зростання відіграє формування і розвиток ціннісних орієнтацій як цілісної системи інтерналізованих особистісних смислів, що відображають смисложиттєвий рівень її функціонування.

На підтвердження цієї думки, О. Бреусенко виокремлює два основні аспекти будь-якої діяльності, які справляють найбільший вплив на поведінку та вчинки людини: 1) змістовий – ціннісний простір та конкрет